basicخوش آمدید
دانلود طرح توجیهی قارچ

gharch-2

قارچها وجوه مشترك فراوانی با گیاهان و آغازیان دارند. در واقع قارچها را گاهی جزء این جانداران طبقه بندي میکنند، اما قارچها از بسیاري جهات با سایر جانداران متفاوت هستند که بیشتر زیست شناسان آنها را در سلسله مجزا قرار میدهند.
قارچها زندگی بسیار موفقیت آمیزي دارند. تقریبا در همه زیستگاههاي در دسترس که روي زمین وجود دارد، یافت میشوند و بسیاري از آنها از لحاظ اقتصادي و پزشکی حائز اهمیت هستند.
انسان از زمانهاي بسیار دور اهمیت قارچهاي مخمر را کم و بیش میشناخت و از وجود آنها روي مواد قندي ، شیر ، ماست ، خمیر ترش ، سرکه ، الکل ، حتی خاك و بقایاي فضولات حیوانی اطلاع داشت و براي تخمیر مواد قندي و تهیه ماست و یا برخی مواد دیگر از آنها استفاده میکرد .

مشخصات کلی محصول
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 4
-3-1 شرایط واردات 5
-4-1 استانداردهاي ملی وجهانی 5
-5-1 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول 7
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 7
-7-1 کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 8
-8-1 اهمیتاستراتژیککالا در دنیاي امروز 8
-9-1 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 9
-2 وضعیتعرضه و تقاضا : 15
2- بررسی ظرفیت بهره برداري و وضعیتطرحهاي جدید و طرحهاي توسعه - 1-2 و 2
و در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 15
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 17 85
-4-2 بررسی روند مصرفاز آغاز برنامه 18
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 19

-6-2 بررسی نیاز به محصول 22
-3 بررسی اجمالی تکنولوژي و روشهاي تولید و تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژي هاي مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 23
-4 تعیین نقاط قوت و ضعفتکنولوژي هاي مرسوم : 27
-5 بررسی و تعیین حداقل ظرفیتاقتصادي 27
-6 میزان مواد اولیه مو رد نیاز سالیانه : 28
-7 پیشنهاد منطقه مناسببراي طرح : 30
-8 وضعیتتامین نیروي انسانی وتعداد اشتغال 31
-9 بررسی تعیین میزان تاسیسات مورد نیاز : 32
-10 وضعیتحمایتهاي اقتصادي و بازرگانی شامل : 33
-11 تجزیه و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهائی : 34
جدول سرمایه گذاري ثابت 35


رایگان – دانلود رایگان

محصولات مشابه
برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید یا ثبت نام کنید